Skräddarsydda villkor

I vårt rikstäckande system för insamling och återvinning får era förpackningar nytt liv. Genom skräddarsydd prissättning, personlig rådgivning och smarta innovationer tar vi hand om allt som rör ditt företags producentansvar – och tillsammans bidrar vi till ett mer hållbart samhälle.

Personlig kontakt

10 timmar fri rådgivning varje år


Skräddarsydda villkor

Individuell prissättning

Så här arbetar vi

Sedan 2005 har vi ansvarat för att våra kunder fullföljer allt som gäller deras producentansvar. Det innebär att vi varje dag arbetar för att samla in och återvinna så många förpackningar som möjligt i Sverige.

Nedan hittar du vår prognos för 2021 gällande insamlingsgrad för förpackningar, baserad på hushållsförpackningar insamlade i vårt rikstäckande system, tillgängligt för alla i Sverige.

TMR:s insamlingsgrad hushåll 2021 – prognos

– Papper 103 %

– Plast 58 %

– Metall 79 %

Totalt 81%

Jmf FTI:s senast redovisade insamlingsgrad, avser verksamhetsåret 2020: Papper 79%, plast 47% och metall 80%.

Kommentar 
“Vår utveckling avseende insamling från hushåll är fortsatt stark genom bland annat Pick-Up Service. Samtidigt avvaktar många aktörer de kommande regeländringarna vilket hämmar utvecklingen och nya samarbeten med kommuner genom samordnad insamling av förpackningar och mat- och restavfall.” – Peter Mellgren, TMR AB

Vad är insamlingsgrad?
Insamlingsgrad är ett mått på vår egen prestation i insamlingsledet, beräknat genom antalet hushållsförpackningar som våra producenter sätter på marknaden– jämfört med insamlad volym från hushåll före sortering. Denna prognos justerar vi löpande.

Vad är materialåtervinningsgrad?
Materialåtervinningsgrad är det officiella målet i förordningen. Det beräknas genom antalet förpackningar som Sveriges producenter sätter på marknaden jämfört mängden insamlade förpackningar som blivit nya produkter. Mätetalet beräknas på nytt sätt från och 2020.

Materialåtervinningsgraden är också det Europeiska måttet för medlemsstaternas måluppfyllnad i fråga om återvinning av förpackningar. För vår del sammanställer vi mängden av oss insamlade förpackningar som blivit nya produkter och redovisar till Naturvårdsverket årsvis i efterskott. Myndigheten beräknar därefter de nationella resultaten.

Vad händer med det TMR samlar in?
Alla plastförpackningar vi samlar in från de svenska hushållen går till automatiserad sortering i Sverige. De plaster som inte kan materialåtervinnas går till energiutvinning i Sverige.

Alla pappersförpackningar vi samlar in från de svenska hushållen materialåtervinns vid pappersbruk i Sverige och Norra Europa.

Alla metallförpackningar går för sortering i Norden.

Det här är TMR

I dagsläget är det få företag som kan uppfylla lagen om producentansvaret på egen hand. Vårt erbjudande är därför enkelt – det enda ni behöver göra är att bli kund hos oss, sedan sköter vi resten.

Vi sköter allt

Med ett rikstäckande system för insamling och återvinning bidrar vi till att era kunder och landets alla hushåll alltid kan lämna förpackningar till återvinning i närheten där de bor. Därtill sköter vi självklart all administration som är kopplad till ert producentansvar, så som rapportering till berörda myndigheter och samråd med kommuner.

Skräddarsydda avtal

Vi är privatägda och obundna från bransch- och råvaruintressen. Det betyder att vi tecknar avtal utifrån era behov och alltid med individuell prissättning.

Partner, inte leverantör

I takt med att lagar, regler, konsumenter och den allmänna opinionen ställer allt högre krav på att företag gör hållbara val behöver ni mer än bara en leverantör: ni behöver en partner. Genom oss får ni viktig kunskap om innovation, smart design och nya förpackningsmaterial. Kunskap som inte bara bidrar till en cirkulär ekonomi, utan också gör er mer attraktiva på marknaden och möjliggör ökad lönsamhet.

Innovation

För att kunna skapa ett mer hållbart samhälle måste vi alltid våga utmana det förväntade. En viktig del i vårt arbete är att leta nya innovativa sätt att ge återvunnet material nytt liv. Vi har därmed utvecklat en sliper som är framtagen i komposit av återvunna plastförpackningar – som används vid byggnation av järnvägar. En satsning för framtiden.

TMR-insamlingssystem

TMR har ett rikstäckande lättillgängligt insamlingssystem som underlättar för Svenska hushåll att källsortera sina förpackningar. Vårt insamlingssystem består av flera olika insamlingsmetoder där de lokala förutsättningarna styr val av strategi. Genom insamling i egen regi samt långtgående samarbeten med kommuner och entreprenörer bidrar vi på TMR till att nå de Svenska målen för återvinning och en cirkulär framtid

Vanliga frågor om insamling

Undrar du hur insamling, hantering och återvinning av era förpackningar går till? Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna från våra kunder.

Hur arbetar ni för att samla in förpackningar?

Vi finns över hela landet med insamling för hushåll och verksamheter. Just nu är vi dock inne i det största teknikskiftet av insamlingsmetoder som genomförts i Sverige sedan källsortering av förpackningar infördes. De gamla återvinningsstationerna som dominerat som insamlingsmetod sedan 1995 ersätts och istället införs hämtning hemma för alla. Se mer om hur man källsorterar och om insamling på www.sopor.nu

Vi på TMR erbjuder mottagning eller hämtning av förpackningar även för företag och verksamheter. Om du driver företag och behöver en lösning för insamling av förpackningar, ring oss på +46 (0)8 68 44 77 60 eller skicka ett mejl till info@tmr.se så kontaktar vi dig.

Hur går det till när företag och verksamheter vill lämna förpackningar?

Vi på TMR erbjuder mottagning eller hämtning av förpackningar även för företag och verksamheter. Om du driver företag och behöver en lösning för insamling av förpackningar, ring oss på +46 (0)8 68 44 77 60 eller skicka ett mejl till info@tmr.se så kontaktar vi dig.

Hur går det till när ni sorterar förpackningar?

Sorteringen av förpackningar, i Sverige, är nästan helt automatiserat men skiljer sig mycket mellan olika förpackningstyper. Till exempel använder man ljus-scanners och tryckluft för att separera olika plasttyper medan robotar håller på att ta över sortering av papper.

Går alla insamlade förpackningar verkligen att återvinna?

Nej, i dagsläget går det tyvärr inte. Det material som idag är den störta utmaningen att hantera är plastförpackningar. Men genom att tänka smart går det att hitta lösningar. Vi arbetar därför intensivt med något vi kallar Design för återvinning. Det är ett koncept som syftar till att hjälpa våra kunder att utforma sina förpackningar på ett sätt som är mer kompatibelt med traditionell sorteringsteknik så att de faktiskt går att återvinna. Vi kan hjälpa er att ta fram en sammantagen strategi för all förpackningsdesign men även komma med rekommendationer gällande materialval för enskilda förpackningar.

Vi arbetar parallellt med att utveckla metoder för att se till att vi kan återvinna mer av de förpackningar som idag inte går att återvinna men som ändå behövs för att skydda varor. Det inte alla vet är att minst 90% av en varas klimatpåverkan härrör från framställningen och endast 10% från förpackningen. Förpackningar gör därmed ett jättejobb för miljön när den skyddar våra varor. Nu ska vi bara se till att de kan återvinnas också.

Hur ser ni till att förpackningarna samlas in på rätt sätt?

Vi har sedan länge fokuserat på samarbeten med kommuner som velat samordna sig för att skapa ett så effektivt insamlingssystem som möjligt. Genom hushållsinsamling och källsortering i hemmet får vi in betydligt fler förpackningar än via återvinningsstationer. Dessa samarbeten har gett oss tillgång till de mest effektiva systemen i Sverige. Dessutom pågår också ett kontinuerligt utvecklingsarbete med alternativa drivmedel, som till exempel elektrifiering. En väldigt viktig del är också effektiviseringen av transport, genom avancerad ruttplanering. Detta har vår samarbetspartner NSR framgångsrikt genomfört i nordvästra Skåne. Något som vi är väldigt glada över att få vara en del av.

Ny utredning om förändrade regler kring insamlingsansvar från 2023 – hur jobbar TMR?

Vi är ett team på 15 personer som arbetar med framtiden. Vi är part i utredningen tillsammans med Miljödepartementet, Naturvårdverket, Avfall Sverige m.fl. vilket kommer att pågå under större delen av 2021. Vi har redan idag diskussioner med landets kommuner om det framtida insamlingssystemet. Vi planerar för mer insamling och säkerställer redan befintliga samarbeten. När beslutet om insamlingsansvaret är fattat så ska vi vara rustade för det.

Få koll på producentansvaret

Alla företag som säljer förpackade varor i Sverige, samt de som är specialiserade på att sälja förpackningar och förpackningsmaterial, omfattas av producentansvaret. Hur lagen och reglerna faktiskt fungerar i praktiken kan vara svårt att förstå. Här reder vi ut begreppen och visar hur vi arbetar för att era förpackningar ska hamna i det cirkulära systemet.

Lagen i korthet: Sedan 1994 gäller förpackningslagen i Sverige. Målet med lagen är att se till att vi använder så lite förpackningar som möjligt. Att de förpackningar som ändå används kan återanvändas. Att de förpackningar som används men inte kan återanvändas samlas in och återvinns. De företag som måste uppfylla lagens krav kallas Producenter av avfall – eller bara Producenter. Till Producenter räknas de företag som själva förpackat varor eller fört in färdigförpackade varor till Sverige som sedan säljs på den svenska marknaden. Även de företag som är specialiserade på att sälja egentillverkade eller importerade förpackningar är Producenter enligt förpackningslagen. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Den cirkulära ekonomin

Idén om den cirkulära ekonomin är idag viktigare än någonsin. Medvetenheten har ökat, vilket har genererat stora attitydförändringar hos konsumenter och allmänheten. Företag tänker också i allt högre utsträckning att redan från start designa sina produkter och förpackningar, med hänsyn till att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas eller ännu hellre kunna återanvändas. Det här är en utveckling vi välkomnar, eftersom att vi sedan start arbetar mot visionen – mot en cirkulär framtid.

1. Framtagning:

Företag distribuerar förpackade varor på den svenska marknaden. TMR bistår kunden med Design för återvinning så att loopen kan slutas.

2. Förbrukning:

Konsumenten förbrukar varan och lämnar sedan in förpackningen till återvinning. TMR ska inspirera och motivera alla att lämna så mycket förpackningar till insamling som det bara går.

3. Insamling:

Vi ansvarar för att samla in förpackningar av papper, metall, plast och glas som lämnas till återvinning. Vi arbetar just nu intensivt med utvecklingen av världens bästa insamlingssystem där alla snart ska få sina förpackningar hämtade hemma.

4. Hantering:

Vi sorterar och behandlar alla insamlade förpackningar vi samlat in runt om i landet.

5. Omvandling:

Genom befintlig teknik och genom nya smarta processer ser vi till att så mycket som möjligt kan bli ny råvara.

6. Återanvändning:

Återanvändning av råmaterialet till nya förpackningar är vår vision, vi har kommit långt. Att sluta loopen är en jätteutmaning för många förpackningar- men det ska gå, vi ger oss aldrig. I väntan på det arbetar vi oförtröttligt med att så mycket som möjligt ska kunna återvinna till nya produkter – det är inte så dumt det heller.