Så här jobbar vi

Insamlingsresultat från Sveriges hushåll för 2021

Sedan 2005 har TMR ansvarat för att våra kunder fullföljer det som ingår i deras producentansvar.
Varje dag arbetar vi för att samla in och återvinna så många förpackningar som möjligt i Sverige.

TMR:s insamlingsgrad hushåll 2021

Papper 116 %
Plast 66 %
Metall 62 %
Totalt  87%

Kommentar

”Vår utveckling avseende insamling från hushåll är fortsatt stark 2021. Volymökningar skedde över hela linjen från Pick-Up Service, TMR-Returen, fyrfacksinsamling från villahushåll till traditionell fastighetsinsamling från flerfamiljshus. På kommunsidan avvaktade många kommuner med beslut om nya samarbeten kring insamling av förpackningar på grund av de kommande regeländringarna som väntas beslutas mot slutet av sommaren i år. Potentialen för stora volymökningar när ”proppen” väl går ur i denna del är stor. Vi ser framtiden an med tillförsikt och är väl förberedda. Vi har aldrig haft ett starkare team på insamlingssidan än nu.”

– Peter Mellgren, delägare TMR AB

Vad är insamlingsgrad?

Insamlingsgrad är ett mått på vår egen prestation i insamlingsledet, beräknat genom antalet hushållsförpackningar som våra producentkunder sätter på marknaden– jämfört med insamlad volym från hushåll före sortering.

Vad är materialåtervinningsgrad?

Materialåtervinningsgrad är det officiella målet i förordningen. Det beräknas nationellt genom antalet förpackningar som Sveriges producenter sätter på marknaden jämfört mängden insamlade förpackningar som blivit nya produkter. Materialåtervinningsgraden är också det europeiska måttet för medlemsstaternas måluppfyllnad i fråga om återvinning av förpackningar. För vår del sammanställer vi mängden av oss insamlade förpackningar som blivit nya produkter och redovisar till Naturvårdsverket årsvis i efterskott. Myndigheten beräknar därefter de nationella resultaten. Vi återkommer under året med uppföljning kring utfallet.

Vad händer med det TMR samlar in?

Alla plastförpackningar vi samlar in från de svenska hushållen går till automatiserad sortering i Sverige. De plaster som inte kan materialåtervinnas går till energiutvinning i Sverige.

Alla pappersförpackningar vi samlar in från de svenska hushållen materialåtervinns vid pappersbruk i Sverige och Norra Europa.

Alla metallförpackningar går för sortering i Norden.