Få hjälp direkt

Kontakta Nadja


Nadja Volant
Kund- och försäljningsansvarig
nadja.volant@tmr.se | +46 (0) 790 06 24 58

Producentansvar för förpackningar

Syftet med producentansvar för förpackningar är att den som sätter en förpackning på marknaden även ska säkerställa att förpackningen tas om hand på bästa möjliga sätt efter att den tömts.

Producentansvaret skapades redan 1994 men har reviderats flera gånger sedan dess. Dels för att anpassas mot europeiska regler men även för att t.ex. hjälpa företag välja de mest miljömässiga lösningarna samt ge en gemensam spelplan för alla producenter. Om alla företag tar sitt producentansvar så blir den ekonomiska påverkan så liten som möjligt.

Hållbar hantering

Vad är Producentansvar?

Producentansvar innebär att de som introducerar produkter på marknaden också bär ansvaret för dem under hela deras livscykel. Det sträcker sig från design och tillverkning till användning och återvinning. Genom att lägga tyngdpunkten på hela produktsystemet främjas en hållbar hantering av naturresurser och avfall.

Vikten av Producentansvar:

Minimerar miljöpåverkan

Främjar cirkulär ekonomi

Stärka varumärket

Uppmuntrar innovation

Förpackning på marknaden

Vem har ett producentansvar?

Alla verksamheter som för första gången sätter en förpackning på den svenska marknaden har producentansvar. Det kan vara att man tillverkar eller importerar en förpackning, men även att man importerar en färdigförpackad vara, fyller en förpackning eller adderar förpackningsmaterial på en redan befintlig produkt. Likaså kan verksamheter utanför Sverige som exporterar förpackningar eller produkter till en svensk användare ha producentansvar.

NÅGRA EXEMPEL

Producentansvaret enligt förpacknings­förordningen

Den verksamhet som först släpper en förpackning på den svenska marknaden är också ansvarig för dess producentansvar. Men konkret kan det vara olika verksamheter och ibland kan till och med flera verksamheter ha ansvaret. Några exempel är:

  • den som tillverkar en förpackning
  • den som fyller en förpackning
  • den som importerar en förpackning
  • den som adderar en förpackningskomponent på en redan befintlig förpackning
  • den som från utlandet exporterar en vara direkt till en konsument i Sverige
Anslut dig

MINSKA TOTALA MILJÖPÅVERKAN

Design för återvinning

Detta begrepp innebär, förenklat, att man redan från början av sin produktutveckling även utvecklar förpackningen med målsättningen att minska produktens totala miljöpåverkan under sin livscykel. För förpackningen innefattar detta till exempel frågor som:

  • materialval; förnybar eller återvunnen råvara, giftfria material mm
  • konstruktion och möjlighet att separera olika material vid insamling
  • återvinningsbarhet och efterfrågan på det återvunna materialet

INSAMLING & TRANSPORT

Förpacknings­avgifter:

Förpackningsavgiften är baserad på olika saker.

Bland annat ska förpackningsavgiften finansiera den kommunala insamlingen av förpackningsavfall men den ska även täcka kostnaderna för logistik- och behandlingsprocesser. Det inkluderar insamling av material från kommunernas samlingsplatser, transport till sorteringsanläggningar, materialpressning och slutligen återvinning av materialet.

Förpackningsavgifterna är samma för alla producentkunder och minimidebitering är 1000kr per kvartal.

Förpackningsförordningen förbjuder godkända producentansvarsorganisationer att dela ut vinst. Då TMR är en godkänd producentansvarsorganisation drivs verksamheten utan vinstintresse.

Ladda ner aktuella förpackningsavgifter:
Svenska eller engelska.

Ladda ner kommande förpackningsavgifter:
Svenska eller engelska.

KORREKTA FÖRPACKNINGSVOLYMER

Rapportering / redovisning

Producentansvaret innebär att alla verksamheter som sätter förpackningar på den svenska marknaden ska vara registrerade hos Naturvårdsverket samt redovisa sina förpackningsvolymer. Redovisning sker till oss som PRO (Producentansvarsorganisation) som säkerställer att förpackningsvolymerna har redovisats korrekt och skickar sedan vidare redovisningen till Naturvårdsverket.

Rapportering av förpackningsvolymer görs månadsvis eller kvartalsvis i vår kundportal. Den slutliga rapporteringen till Naturvårdsverket sker dels kvartalsvis under året men det görs även en sammanställning av alla förpackningsvolymer i början på varje år avseende föregående år som vi sedan rapporterar in till Naturvårdsverket.

HAR DU FRÅGOR?

Q&A Producentansvar

Från och med 1 januari 2024 hanterar vi alla förpackningsslag.

Plast-, papper-, metall-, glas- och träförpackningar. Samt det inom kategorin ”övrigt” som  textil- och keramikförpackningar. 

Den 1 januari 2024 tar kommunerna över insamlingsansvaret för hushållsförpackningar. I samband med detta ska producenten genom TMR ersätta kommunerna för insamling enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Implementationen av fastighetsnära insamling i alla Sveriges kommuner är omfattande och därmed kostsam.

Prisförändringarna kvartalsvis är kopplade till kommunernas kostnader för insamling av hushållsförpackningar. Dessa kostnader är rörliga och kan ändras beroende på tidpunkt och utförandeform som kommunerna bestämmer sig för. Kommunerna har fram till årsskiftet 2026-2027 att slutföra implementeringen av fastighetsnära insamling.

Vi har tagit fram en materialguide för att ni enkelt ska kunna bedöma inom vilken kategori ert material faller. Denna ligger som en pdf i kundportalen för er att ladda ner. Logga in här.

Vi återvinner flexibel plast i egen regi på Omni Polymers i Ängelholm. Övrigt material återvinns hos våra samarbetspartners.