Vi hanterar alla förpackningsslag

Insamling- & material­återvinningsgrad

Sedan 2005 har TMR ansvarat för att våra kunder fullföljer det som ingår i deras producentansvar. Varje dag har vi arbetat för att återvinna så många förpackningar som möjligt i Sverige.

Från och med 1 januari 2024 tog kommunerna över insamlingsansvaret från producentansvarsorganisationer (PRO) som TMR. Det innebär att TMR:s insamlingsverksamhet gentemot de svenska hushållen har upphört.

Nedan kan du ta del av våra insamling- och materialåtervinningsresultat.

TMR:s insamlingsgrad
hushålls­förpackningar 2023

183

Pappers­förpackningar

73

Plast­förpackningar

110

Metall­förpackningar

Insamlingsgrad är ett mått på vår egen prestation i insamlingsledet, beräknat genom mängden hushållsförpackningar som våra producentkunder sätter på marknaden– jämfört med insamlad volym från hushåll före sortering.

TMR:s material­återvinningsgrad
hushålls­förpackningar 2023

112

Pappersförpackningar

25

Plastförpackningar

92

Metallförpackningar

Materialåtervinningsgrad är det officiella målet i förordningen. Det beräknas nationellt genom antalet förpackningar som Sveriges producenter sätter på marknaden jämfört mängden insamlade förpackningar som blivit nya produkter. Materialåtervinningsgraden är också det europeiska måttet för medlemsstaternas måluppfyllnad i fråga om återvinning av förpackningar. För vår del sammanställer vi mängden av oss insamlade förpackningar som blivit nya produkter och redovisar till Naturvårdsverket årsvis i efterskott. Myndigheten beräknar därefter de nationella resultaten.

Återvinning

Vad händer med det TMR återvinner?

Alla plastförpackningar vi samlar in från de svenska hushållen går till automatiserad sortering i Sverige. De plaster som inte kan materialåtervinnas går till energiutvinning i Sverige.

Alla pappersförpackningar vi samlar in från de svenska hushållen materialåtervinns vid pappersbruk i Sverige och Norra Europa.

Alla metallförpackningar går för sortering i Norden.