Tidslinje

 • 30 november 2022: Kommissionen presenterade förslag till ny förpackningsförordning.1
 • 1 december 2022 – 27 januari 2023: Det går att lämna feedback till kommissionens förslag. Kommissionen sammanställer all feedback till Europaparlamentet och EU:s ministerråd. Bland annat TMR har påbörjat en analys.
 • 2023 – : Förslaget behandlas gemensamt av Europaparlamentet och ministerrådet, vilket föregås av omfattande förhandlingar.
 • Januari – juni 2023: Sverige tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Representerar ministerrådet i trepartsförhandlingar med Europaparlamentet och EU-kommissionen.
 • Tidigast 2024: Reglerna föreslås börja gälla i samtliga medlemsländer 12 månader efter att förordningen antagits (tidigast 2024).

Bakgrund

Den 30 november presenterade EU-kommissionen ett förslag till ny förpackningsförordning. Förslaget är en del av Circular Economy Action Plan som i sin tur är en del av den europeiska gröna given. Förordningen ska ersätta det nu gällande förpackningsdirektivet.

Om kommissionens förslag godkänns börjar förordningen gälla i alla medlemsländer oberoende av nuvarande nationell lagstiftning, till skillnad från nuvarande direktiv som sätter ramarna för nationell lagstiftning.

Kommissionen menar att det finns ett behov av enhetliga regler i alla EU- länder för att skapa bättre förutsättningar för investeringar i innovativa och miljövänliga förpackningslösningar och cirkulära affärsmodeller. Förslagen ska skapa nya affärsmöjligheter för industrin och minska behovet av nya material.

Nästa steg är att förslagen behandlas i Europaparlamentet och av ministerrådet. Det finns ingen deadline för när förslaget måste vara färdigbehandlat. Eftersom reglerna föreslås börja gälla 12 månader efter att förordningen antagits så kan de börja gälla tidigast under 2024.

Föreslagna krav och förbud i förordningen

 1. Minska förpackningsavfallet: Förpackningsavfallet ska minska med 15 procent till år 2040, jämfört med 2018.
 2. Fler återanvändbara förpackningsalternativ: En viss andel av förpackningar ska vara återanvändbara eller påfyllningsbara. Standardisering av förpackningsformat och tydlig märkning av återanvändbara förpackningar.
 3. Helt återvinningsbara förpackningar senast 2030:Designkriterier för förpackningar, skapa obligatoriska pantsystem för plastflaskor och aluminiumburkar och klargöra vilka mycket begränsade typer av förpackningar som måste vara komposterbara.
 4. Återvunnet material i nya plastförpackningar:Obligatoriskt med en viss mängd återvunnet material i nya plastförpackningar. Ska bidra till att göra återvunnen plast till en värdefull råvara.
 1. Enhetlig märkning: Varje förpackning ska ha en etikett som visar vad förpackningen är tillverkad av och i vilken avfallsström den hör hemma. Avfallscontainrar ska ha samma märkning. Samma symboler ska användas överallt i EU.
 2. Stopp för onödiga förpackningar: Exempelvis små tvål- och schampoflaskor på hotell, styckförpackning av frukt och grönsaker samt styckförpackad mat som ska ätas inne på restaurang eller kafé.
 3. Begränsa onödigt stora förpackningar: Små produkter ska inte förpackas i stora förpackningar.

Mål med förordningen

Reglerna ska hjälpa förpackningssektorn att uppnå klimatneutralitet senast 2050:

 • Förebygga uppkomsten av förpackningsavfall genom att begränsa onödiga förpackningar och främja förpackningslösningar som är återanvändbara och påfyllningsbara.
 • Främja återvinning av hög kvalitet (”slutna kretslopp”) så att alla förpackningar på EU-marknaden kan återvinnas på ett ekonomiskt lönsamt sätt senast 2030.
 • Minska behovet av primära naturresurser, skapa en välfungerande marknad för returråvaror och öka användningen av återvunnen plast i förpackningar genom obligatoriska mål.
 • Öka Europas återvinningskapacitet och göra oss mindre beroende av primära resurser och externa leverantörer.

 

Källor:

https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-packaging-and-packaging-waste_en

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7155

Ladda ner text i PDF här!

2022-12-12