TMR fick av Roslagsvatten veta att intresset för källsortering var stort på två öar i Stockholms skärgård, men möjligheten till det var svårare. Den som på Ingmarsö eller på Ramsö ville källsortera var tvungen att lämna sitt fritidshus eller åretruntboende och ta sig till en återvinningscentral på fastlandet. Infrastrukturen på öarna är en utmaning, till exempel är Ramsö en bilfri ö och bilfärja kör inte till någon av öarna. För att hjälpa öarna med källsortering startade vid ett pilotprojekt tillsammans Roslagsvatten – genom att för första gången erbjuda vår tjänst Pick-Up Service på öar utan broförbindelse

En skräddasydd lösning

Boende fick möjlighet att sortera pappers, – plast – och metallförpackningar. Alla fick frivilligt ansluta sig, åretruntboende samt sommarboende. Totalt blev det drygt 200 anslutna hushåll på de båda öarna. Under sommaren 2021 var det endast åretruntboende på Ingmarsö som kunde ansluta sig men eftersom intresset visade sig vara stort valde vi att sommaren 2022 utöka projektet.

Startkit innehållande källsorteringskassar, insatspåsar och sorteringsguide skickades till upphämtningsplats på respektive ö. Källsorteringskassarna är tydligt uppmärkta med de tre materialslagen.

Nytt för i år är att påsarna med förpackningar lämnas på samma ställe på vardera ö. En förbättring av tillvägagångssättet sedan sommaren innan då påsarna hämtades utanför respektive hushåll. Denna förändring har lett till mer tydlighet och påsar med högre fyllnadsgrad.

Uppsamlingskärlet på respektive ö har tömts av Roslagvatten på uppmaning från kontaktperson på båda öarna eller med hjälp av QR-kod som användarna kunnat scanna för att boka tömning. Förpackningarna transporterades då till en container på fastlandet där TMR har tömt och sorterat de tre materialslagen.

Roslagsvatten har haft positiv inställning till projektet och dess upplägg. Dialogen har varit tät mellan alla parter genom hela projektet och boende på ön har fått snabb återkoppling vid frågor. Öborna var också nöjda med denna skräddarsydda lösning – nu kunde dem äntligen sortera sina förpackningar.

Totalt insamlat material i KG 2022:

Metallförpackningar: 144 kg

Pappersförpackningar: 2176 kg

Plastförpackningar: 1390 kg

Slutsats:

Vi har genom projektet kunnat minska mängden restavfall och därmed kostnaden kommunen betalar för energiutvinning, eftersom förpackningsvolymen från restavfallet sorterades ut. Samtidigt ökade återvinningsgraden när förpackningarna hamnade rätt.

Tillsammans med öarna har vi kunnat rädda flera kilo förpackningar – som annars skulle gått till energiutvinning. Tack Roslagsvatten och öborna för ett bra samarbete!