Christian Håkansson, TMR:s förpackningsexpert och medlem i SIS arbetsgrupp för design för återvinning, svarar på tre frågor om arbetet med design för återvinning 2022.

Hur hjälper ni kunder med förpackningsdesign?

Vi jobbar inte med standardupplägg, vi skräddarsyr stöd för producentens specifika utmaningar. Löpande dialog och en god relation är centralt.

Det absolut vanligaste är att vi tittar på kundens förpackning, antingen befintlig eller ett koncept, och bedömer om den är återvinningsbar och lever upp till lagkrav. I andra fall deltar i workshops och lämnar synpunkter till hela förpackningsstrategier. Kunderna fattar ofta beslut direkt baserat på TMR:s rådgivning, vilket hjälper oss att återvinna ännu mer.

Vilket stöd efterfrågar producenter?

Oftast handlar det om råd kring plast- och pappersförpackningar. Det kan vara frågor om en svart plastförpackning går att sortera ut i det svenska systemet. De som har mål om återvinningsbara förpackningar kan behöva stöd för att veta hur och när en förpackning kan nå målet. Andra strävar efter att använda återvunnen råvara. Då kan vår rådgivning handla om att säkerställa att återvunnen råvara inte kommer på bekostnad av ökad materialåtgång eller lägre livsmedelssäkerhet.

 En växande fråga är de nya nedskräpningsavgifterna och vilka som omfattas av kraven. Vi ger råd om regelefterlevnad och hur förpackningar kan designas så att det blir intuitivt för konsumenten hur den ska källsorteras i Sverige.

Vad är ditt viktigaste medskick till en producent som vill bli mer hållbar?

Att se till helheten. Man ska inte stirra sig blind enbart på material, insamling eller återvinning. De samlade förutsättningarna för produktens livscykel, marknaden och återvinningssystemet måste beaktas.

Ett typexempel är komposterbara plastförpackningar. Det låter hållbart men är direkt dåligt i ett svenskt system som saknar industriell kompostering. I stället försämras både plast- och matavfallsflödena. Man får se till de verkliga förutsättningarna på marknaden. Inte nå ett hållbarhetsmål på bekostnad av ett annat. Att ge stöd på den fronten är en av TMR:s viktigaste uppgifter, så att kunders hållbarhetsmål förverkligas ute i vårt system. 

Läs vår hållbarhetsredovisning på svenska här eller på engelska här.