TMR:s mål:

  •  Inga dokumenterade fall av diskriminering.
  • Låg sjukfrånvaro och personalomsättning.
  • En jämn könsfördelning bland personalen och i ledningsgrupp. • Nollvision om arbetsplatsolyckor. Uppföljning av alla tillbud.

 

TMR arbetar för en sund och säker arbetsmiljö och främjar goda sociala förhållanden genom att erbjuda goda villkor, kompetensutveckling och en kultur av inkludering och respekt.

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Att TMR är en attraktiv arbetsplats säkerställer att vi attraherar den bästa kompetensen för att genomföra vårt uppdrag, erbjuda tjänster av hög kvalitet och utveckla vårt hållbarhetsarbete.

TMR:s medarbetare är organiserade i sex stycken arbetsgrupper:

  • Kunder och rapportering
  • Insamling och behandling
  • Inköp, regelefterlevnad och internrevision
  • Forskning och utveckling
  • Internstöd
  • Ledning

Under 2023 blev TMR medlem i bransch- och arbetsgivarorganisationen IKEM.

Vi ställer höga krav på goda arbetsförhållanden och arbetsvillkor. Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att säkerställa en säker, hälsosam och trivsam arbetsplats för alla medarbetare.

Läs vår hållbarhetsredovisning på svenska här eller på engelska här.