TMR:s mål:

  • Arbeta mot noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.
  • Få en fullständig bild av TMR:s klimatpåverkan (Scope 1–3).
  • Ökad resurseffektivitet i form av minskade utsläpp per ton hanterat avfall.
  • Öka andelen förnybar energi ochfasa ut fossila bränslen i arbetsmaskiner, tjänstefordon, anläggningar och transporter.
  • Minska Omni Polymers kunders CO2-utsläpp med minst 50% jämfört med användningen av jung- fruliga polymerer.

TMR ska minimera sin klimatpåverkan genom att få en fullständig bild av utsläppskällor och verka för ökad resurseffektivitet i hela värdekedjan. Vi skapar klimatnytta genom att ge nytt liv till det som tidigare förbränts.

Beräkning av TMR:s utsläpp 2022 Att minimera utsläpp av växthusgaser är en prioriterad fråga för TMR. Vår utgångspunkt är att utsläpp behöver mätas för att åtgärdas. Under 2022 inledde vi därför en kartläggning av utsläppen från TMR:s verksamhet (Scope 1 och 2). Under 2023 låter vi beräkna utsläppen i Scope 3.

Genom att mäta våra direkta och indirekta utsläpp får både vi och våra intressenter en tydligare bild av vår klimatpåverkan och vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera den. Insikterna bidrar till utveckling av konkreta handlingsplaner och strategier för att prioritera rätt åtgärder.

Ett intensivt arbete fortlöper under 2023 med att åtgärda de främsta utsläppskällorna i Scope 1 och 2. Konkret innebär det exempelvis att ersätta diesel i arbetsmaskiner på Omni Polymers med HVO100. Alla TMR Productions arbetsmaskiner drevs redan på HVO100 under 2022. 

De största källorna till utsläpp i Scope 2 år 2022 är användning av el i anläggningarna i Ängelholm och Helsingborg. Den största delen av TMR:s utsläpp väntas bestå av utsläpp i Scope 3.

TMR:s arbete med resurseffektivitet

TMR:s arbete med resurseffektiva transporter och produktion fortsatte under 2022. Vi avser att effektivisera vår energi- och vattenanvändning, minimera svinn och rejekt samt gå över till förnybara och fossilfria energikällor. Ett mått på vår resurseffektivitet är våra utsläpp av koldioxidekvivalenter per ton insamlat förpackningsmaterial.

TMR strävar efter att bedriva mer återvinning och tillverkning i Sverige, såsom den på Omni Polymers. Detta då den svenska elmixen, med sin höga andel förnybar el, är ett bättre alternativ jämfört med den europeiska elmixen. Omni Polymers har som mål att endast köpa förnybart producerad el, vilket ytterligare kommer att minska företagets miljöavtryck.

Klimatvinster med återvunnen råvara

Det finns stora klimatvinster att räkna hem när jungfrulig plastråvara ersätts med återvunnen plastråvara. Inför utvecklingen av Omni Polymers genomfördes en beräkning av väntad klimatnytta på systemnivå med förväntad drift. Beräkningen visade att anläggningens återvunna råvara kan bespara kunder 1,41 ton koldioxid per producerat ton, jämfört med tillverkning av jungfruliga råvaror. 

Ett intensivt arbete pågår för att utveckla beräkningarna av de klimatmässiga vinsterna med materialåtervinning av hushållsförpackningar, ur ett livscykelperspektiv.

Viljan att använda återvunnen råvara ökar bland TMR:s kunder. Det finns dock flera utmaningar sett ur ett livscykelperspektiv. Hela produktionslinjer kan behöva bytas ut och livsmedelsförpackningar behöver uppfylla krav på livsmedelssäkerhet. TMR verkar, i rådgivning till producenter och i dialog med beslutsfattare, för att användning av återvunnen råvara inte ska komma på bekostnad av livsmedelssäkerhet eller ett kortare bäst-före-datum, vilket riskerar att öka klimatavtrycket för produkter vars utsläpp primärt uppstår i produktionen. 

Läs vår hållbarhetsredovisning på svenska här eller på engelska här.