TMR:s mål:

  • Bidra till de nationella målen för materialåtervinning avförpackningar, mins- kad nedskräpningoch ökat innehåll av återvunnen plast.
  • Allt förpackningsavfall som samlats in separat ska genomgåett fullständigt behandlingsförfarande enligt avfallshierarkin.
  •  Förpackningar ska i så hög grad som möjligt bli till nya förpackningar.
  •  Utsorterat material ska i så hög grad som möjligt förädlas och bli till färdig råvara i Sverige.
  • Upprätthåll full spårbarhet för förpackningarna i vår verksamhet.

TMR bidrar till övergången till en cirkulär ekonomi genom att främja återanvändning, design för återvinning, insamling, sortering och materialåtervinning med hög kvalitet samt verka för full spårbarhet.

Spårbarhet
TMR:s system för spårbarhet spänner över hela kedjan från insamling till upparbetad råvara som kan gå direkt in i tillverkningsprocess för nya produkter eller förpackningar. Det innebär att vi har möjlighet att följa upp varje enskilt steg i processen. Vi söker certifierade materialåtervinnare i alla steg. TMR är medlem i RecyClass, ett branschinitiativ som bland annat främjar spårbarhet av plastavfall och återvunnet plastavfall i Europa.

Vi har full spårbarhet av samtliga våra materialflöden. Under 2022 inledde vi ett projekt för att synliggöra detta för våra kunder och intressenter. Alla insamlade förpackningar sorteras i Sverige. TMR har därtill förädling av hushållens plastförpackningar till färdig plastråvara i Sverige, vilket vi är ensamma om

Alla mottagare av utsorterat plastmaterial ska vara certifierade plaståtervinnare enligt EU-Certplus, den enda erkända certifieringen för plaståtervinnare. Systemet fokuserar på spårbarhet genom hela återvinningsprocessen och på kvaliteten av slutproduktens återvunna innehåll.


”Spårbarhet är en förutsättning för en hållbar värdekedja, och är därför ett pågående och prioriterat arbete för oss. Vi har redan i dag full kunskap om var och hur våra insamlade volymer hanteras. Varje steg i kedjan följs upp och rapporteras internt.

Under 2023 ska vi upphandla en tredjepartsgranskning av alla led i vår hanteringsprocess. Det blir ett viktigt nästa steg i utvecklingsarbetet”,

Johanna Haapanen, Inköpsansvarig

 

 

Metallförpackningar
I augusti 2022 öppnade TMR Productions metallsorteringslinje i Markaryd. Insamlade metallförpackningar började transporteras dit under hösten och vintern 2022, vilket vi kommer fortsätta med framgent. 

Pappersförpackningar
TMR Production i Helsingborg packar insamlade pappersförpackningar i balar och levererar dem till pappersbruk. En blandning av bland annat vätskekartong och wellpapp hamnar direkt i brukens pappersmassa, där pappersfibrer skiljs från plaster och annat material. 

Det plastrejekt som uppstår när hushållens pappersförpackningar processas går till energiutvinning bland annat hos Fiskeby Board. Inom kort startar TMR storskaliga tester för att dessa plaster ska kunna materialåtervinnas i TMR:s nya plaståtervinningsanläggning, Omni Polymers i Ängelholm, i stället.

TMR hade under 2022 en materialåtervinningsgrad på 97 procent för hushållens pappersförpackningar, väl över det nationella materialåtervinningsmålet (85 procent). 

Plastförpackningar
Plastförpackningar levereras efter insamling och balning direkt till Stena Recyclings sorteringsanläggning i Lanna. År 2022 utsorterades följande typer av plaster: HDPE, PP, PET-flaskor transparent, PET flaskor färgad, PET tråg mono, PET tråg mix, mixfolie, Fines, och i viss mån EPS/frigolit. Vi undersöker även lösningar för rigid PS. Stora investeringar på Stena Recyclings sorteringsanläggning i Lanna väntas leda till högre effektivitet och att 3–4 ytterligare plaster kan sorteras ut. Materialåtervinningsgraden 2022 (22 procent) var oförändrad jämfört med 2021. Återvinningsgraden väntas dock öka framöver med det nya regelverket för förpackningsinsamlingen och ökade investeringar i ny återvinningskapacitet. 

Glas, trä och övriga förpackningar
Under 2023 avser vi slutföra förhandlingar med mottagnings- och sorteringsanläggningar för glasförpackningar. Liksom för övriga materialslag kommer ett viktigt fokus vara att glasförpackningsavfallet, i den mån det går, kan material bli till nya förpackningar. Men den nya förpackningsförordningen kommer ännu fler materialslag samlas in i separata strömmar, däribland trä, porslin, keramik och kork. TMR hanterar även dessa i enlighet med EU:s gemensamma avfallshierarki.

Återanvändning och minskad mängd förpackningsavfall
Att behandla avfall i enlighet med avfallshierarkin innebär att återvinning måste kombineras med andra insatser. Först och främst att förebygga avfall. För det avfall som oundvikligen uppstår är det prioriterat att förbereda för återanvändning.

Tillsammans med producenter genomförde TMR under 2022 flera pilotprojekt för att anpassa insamlingssystem för återanvändning och återvinning. Vi arbetade för att underlätta för återanvändning av plastförpackningar såsom muggar och matlådor.

Inget läckage – motverka nedskräpning
Nedskräpning är läckaget från den cirkulära ekonomin och att minska nedskräpning är en del av producentansvaret för förpackningar. Under 2022 inleddes samtal med Håll Sverige Rent om ett samarbete för minskad nedskräpning, ett arbete som intensifieras under 2023. 

TMR var under 2022 i dialog med anknutna producenter för att vägleda och driva förändring mot lösningar med mindre plast och förpackningar som är tydliga och intuitiva i fråga om hur de ska hanteras och sorteras efter tömning.

Läs vår hållbarhetsredovisning på svenska här eller läs den på engelska här.