Pressmeddelande

2022-02-04

Miljödepartementet skickade i december ut en promemoria om förbättrad förpackningsinsamling på remiss. Efter en noggrann granskning lämnar TMR nu in sitt remissvar.

– Vår övergripande inställning till de förändringar som föreslås i promemorian är att vi tillstyrker förslaget. Vi kan inte se att det finns någon annan väg för att effektivt öka insamlingen i Sverige. Det blev uppenbart senast det begav sig att till skillnad från en kommun kan inte producenterna bestämma över hushållens avfallshantering, det är en nödvändig komponent för att en sådan massiv reform som denna ska lyckas, säger Peter Mellgren, TMR AB.

Något som oroar är vad den minskade kostnadskontroll som övergången av det operativa insamlingsansvaret till kommunerna kommer innebära. Den modell för schablonersättning till kommunerna från producentansvarsorganisationerna som föreslås ger dock en så god kontroll som TMR bedömer möjlig.

TMR konstaterar därtill att det så kallade avfallsperspektivet är fortsatt dominant i promemorian. Idag står Sverige mitt emellan trappstegen materialåtervinning och energiutvinning i avfallshierarkin i fråga om plaster med tyngdpunkten kvar på det senare. Reformen kommer att hjälpa att förflytta tyngdpunkten till materialåtervinning eftersom fler förpackningar förväntas samlas in som idag annars blir kvar i restavfallet. TMR tycker det är en bra början men att Sverige behöver ta sig högre upp på trappan. Återanvändning är väldigt styvmoderligt behandlat i förslaget. TMR ser därför gärna mer tydlighet avseende styrning mot återanvändning och att man nu tar chansen genom till exempel målsättning för en så kallad rotation.

När det gäller förslaget om vinstudelningsförbud från 2026 för producentansvarsorganisationer anser TMR att det riskerar att bli kontraproduktivt och bromsa den utveckling som Sverige behöver.

– Vi är ett aktiebolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Vi kan inte se någon mening med att införa ett utdelningsförbud för de producentansvarsorganisationer som kan bli godkända. Tvärtom, det krävs utveckling och innovationer för att svara upp mot ökad insamling. Entreprenörskap och företagande är en förutsättning, något som kräver marknadsmässiga villkor. Risken med denna typ av restriktioner är att de får motsatt effekt, att ett lock läggs på i oträngt mål, säger Peter Mellgren, TMR AB.

TMR är avslutningsvis fortsatt tveksamma till frågan om krav på förpackningsinsamling på allmän plats. För att vara praktiskt genomförbart anser de att det måste kombineras med krav på insamling av mat- och restavfall på samma plats annars riskerar förpackningsinsamlingen erfarenhetsmässigt att bli soptunnor.

I övrigt innehåller TMR:s remissvar mer om praktiska frågor som de önskar att regeringen tar med sig i det fortsatta arbetet.