2023-03-17

Den 30 november 2022 presenterades EU-kommissionens förslag till ny förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR). Efter att ha granskat och analyserat förslaget har TMR nu lämnat synpunkter i ett remissvar till Miljödepartementet.

Förordningen innehåller mål om att alla förpackningar ska vara återvinningsbara 2030 samt krav på återvunnet material i nya plastförpackningar. TMR menar att detta är rätt väg att gå för att ge incitament till att minska mängden jungfrulig råvara i nya produkter.

– Vi välkomnar att EU tar det här viktiga steget mot ökad resurseffektivitet och cirkularitet. Marknaden är redo nu. Mindre avfall, ökad återanvändning och starkare incitament för återvinning gör förslaget till en viktig del av EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi, säger Peter Mellgren, grundare TMR.

TMR förespråkar successivt ökande krav som ger förutsägbarhet till de som behöver ställa om sin produktion. Samtidigt finns ett visst behov av flexibilitet som säkerställer att fungerande nationella lösningar och redan gjorda investeringar inte går förlorade.

Förordningen föreslår också kriterier för när en förpackning är att anse som återanvändbar, vilket TMR välkomnar. Ökad återanvändning, färre onödiga förpackningar samt anpassad design så att volym och vikt minskar är viktiga delar för att minska uppkomsten av avfall.

– Det är positivt att kommissionen bekräftar att flera producentansvarsorganisationer verkar för att uppfylla producentansvaret i medlemsländerna. Sund konkurrens bidrar till att materialåtervinningsmålen uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, säger Peter Mellgren, grundare TMR.

Förhandlingar om kommissionens förslag till förordning pågår under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd under våren 2023. TMR delar regeringens ambition om en lagstiftning som på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till en grön omställning.

Läs TMR:s remissvar i sin helhet här: https://www.regeringen.se/contentassets/b37defa8dbbe482d889f040188a01bd1/tailor-made-responsibility-tmr-ab.pdf

Läs EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall här: https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-packaging-and-packaging-waste_en