2023-04-03

Förbränning av plast i Sverige orsakar cirka 2,9 miljoner ton växthusgasutsläpp varje år, motsvarande sex procent av Sveriges totala utsläpp. Ny teknik på återvinningsanläggningen Omni Polymers gör att TMR nu kommer att sortera och återvinna insamlade plastförpackningar till råvara för nya konsumentförpackningar.

Under hösten 2022 öppnade TMR den toppmoderna plaståtervinningsanläggningen Omni Polymers i Ängelholm. Fokus ligger på återvinning av en särskilt komplicerad fraktion som tidigare främst bränts upp: flexibla förpackningar från hushåll. Investeringen var möjlig bland annat genom stöd från Klimatklivet.

Efterfrågan på det återvunna plastgranulatet har varit stort och 2023 års produktionsvolym har sålt slut. Enligt Omni Polymers förstudier sparar plasttillverkningen 1410 kg koldioxid per ton producerat plast, jämfört med tillverkning med jungfruliga råvaror. Målet är att minska kundernas CO2-utsläpp med minst 50 procent.

TMR meddelar nu att Omni Polymers under 2023–2024 även kan börja leverera högkvalitativ PCR-plastråvara (Post-Consumer Recycled) till tillverkare av konsumentförpackningar. Detta genom sortering och återvinning av insamlat förpackningsavfall från den svenska marknaden. Nya granulat kommer finnas i HDPE, PP samt PP med filmkvalitet.

– Vi är glada att dela nyheten om att det återvunna förpackningsmaterialet kommer kunna bli råvara i nya förpackningar. Det kommer minska mängden som förbränns och ersätta behovet av jungfrulig råvara för förpackningsproducenter, ett viktigt steg för att möta våra producentkunders höga hållbarhetsambitioner, säger Peter Mellgren, grundare TMR.

Enligt Naturvårdsverkets beräkningar bränner Sverige 1,1 miljoner ton plast varje år, motsvarande cirka sex procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Endast åtta procent av det svenska plastavfallet går till materialåtervinning, främst förpackningar som i sin tur står för cirka en fjärdedel av den totala mängden tillförd plastråvara i Sverige.

– Plastförbränningen måste minska för att Sverige ska nå klimatmålen. Även om energin tas till vara vid förbränning så orsakar det stora utsläpp. Ett slutet kretslopp för förpackningar är ett viktigt steg på vägen för mer resurseffektivitet. Nu är vi på väg mot en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle, säger Peter Mellgren, grundare TMR.

TMR är en producentansvarsorganisation som arbetar för att förenkla och förbättra insamling och återvinning av förpackningar. Den 31 mars ansökte TMR om godkännande från Naturvårdsverket enligt den nya förpackningsförordningen.

År 2021 var TMR:s materialåtervinningsgrad för plastförpackningar från hushåll 22 procent. Med andra ord kunde 22 procent av samtliga förpackningar som sattes på marknaden av TMR:s kunder återvinnas för att bli råvara i nya produkter.

Det nationella målet för materialåtervinning av plastförpackningar är minst 50 procent per år till och med år 2029 och därefter minst 55 procent per år. Genom utvecklingen på Omni Polymers, bättre insamling och ny teknikutveckling räknar man nu med att återvinningsgraden kommer öka kommande år.

– Det finns ingen som kan skryta om helt cirkulär plaståtervinning idag. Men det är vår vision att nå dit, med full spårbarhet och tredjepartsgranskning för samtliga förpackningsslag. Förutom klimatvinsterna så är plasten en värdefull resurs som riskerar att gå förlorad när den förbränns i stället för att bli ny råvara, säger Peter Mellgren.

– En nyckel ligger i att få till fler separata plastströmmar, vilket vi bland annat gör på Omni Polymers. Samtidigt ser vi att ny lagstiftning om hushållsnära insamling av förpackningar kommer samla in ännu mer plast till vår återvinningsanläggning, fortsätter Peter Mellgren.