2023-05-09

Sveriges EU-avgift ökar för varje kilo plastförpackningsavfall som genereras och inte materialåtervinns. Orsaken är det beslut som fattades av Europeiska Rådet år 2020 angående EU:s finansiering. För varje kilo plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns i ett medlemsland, måste medlemslandet sedan 2021 ge ett extra bidrag till EU-budgeten på 0,8 euro – motsvarande ungefär 9 kronor.

Sveriges avgift till EU för icke-materialåtervunnen plast var år 2021 1027 miljoner kr och år 2022 var den 982 miljoner kr. Det innebär att för varje kilo plastförpackning som sätts på den svenska marknaden som återvinns istället för att gå till förbränning, så sparar Sverige 9 kronor.

Genom att minska mängden plastförpackningar som sätts på marknaden och genom att öka mängden plastförpackningsavfall som materialåtervinns kan Sveriges EU-avgift minska.

En ny plaståtervinningsanläggning i Ängelholm, Omni Polymers, startade 2022 och kommer att återvinna ca 5 000 ton-15 000 ton plastförpackningar per år, som tidigare bränts upp. Det kommer spara Sveriges skattebetalare mellan 45-135 miljoner kronor i EU-avgift per år.

Det är glädjande att veta att vår verksamhet både bidrar till lägre klimatpåverkan och lägre EU-avgift. Svenska skattebetalare har gjort en mycket lönsam affär. Vi fick 31 miljoner kronor i stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet. Vi satsade 50 miljoner kronor av privat kapital. Nu kan vi konstatera att Sveriges avgift till EU minskar årligen med mellan 45 och 135 miljoner kronor, säger Josef Tapper, VD på Omni Polymers.

Förbränning av plast i Sverige orsakar cirka 2,9 miljoner ton växthusgasutsläpp varje år, motsvarande sex procent av Sveriges totala utsläpp. Efterfrågan på det återvunna plastgranulatet på Omni Polymers har varit stort och 2023 års produktionsvolym har sålt slut. Enligt Omni Polymers förstudier sparar plasttillverkningen 1410 kg koldioxid per ton producerat plast, jämfört med tillverkning med jungfruliga råvaror. Målet är att minska kundernas CO2-utsläpp med minst 50 procent.

Vi är stolta över att den för Sverige unika plaståtervinningsfabriken i Ängelholm bidrar till att våra producentkunders klimatavtryck minskar, att skattebetalarnas kostnad till EU sjunker och att ny teknik utvecklas för att öka materialåtervinningen ytterligare, säger Peter Mellgren, grundare TMR.