TMR har blivit först som godkänd producentansvarsorganisation i enlighet med den nya förpackningsförordningen. Företag som sätter förpackningar på den svenska marknaden ska senast den 1 november 2023 vara anslutna till en godkänd producentansvarsorganisation.

Den 1 januari 2023 trädde en ny förpackningsförordning i kraft som gör det obligatoriskt för producentansvarsorganisationer att bli godkända av Naturvårdsverket. TMR lämnade in sin ansökan 31 mars och nu har Naturvårdsverket fattat beslut om att godkänna TMR.

– Vi är glada och stolta över att ha fått våra höga ambitioner för Sveriges förpackningshantering prövade av Naturvårdsverket. Nu ser vi fram emot att samarbeta med producenter, kommuner och myndigheter för att säkerställa att producentansvaret efterlevs på ett resurseffektivt sätt som bidrar till återvinningsmålen, säger Jan Troell, vd TMR AB.

Den förpackningsförordning som nu håller på att implementeras innebär att företag som sätter förpackningar på den svenska marknaden, senast den 1 november 2023, måste vara anslutna till en godkänd producentansvarsorganisation. Detta inkluderar även utländska företag som säljer på distans.

Förordningen innebär även att Sveriges kommuner från och med den 1 januari 2024 tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushåll. Producenterna ska ersätta kommunerna för deras kostnader. TMR bedömer att detta sannolikt kommer leda till mindre nedskräpning, säkrare gatumiljöer och renare insamlade avfallsströmmar. Samtidigt väntas systemkostnaderna öka.

– När kommunerna tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall och bygger ut fastighetsnära insamling kommer nya kostnader flyttas över till producenterna, i enlighet med principen om att förorenaren betalar. TMR kommer fortsätta arbeta för att nå största möjliga miljönytta till lägsta möjliga kostnad, säger Carl Lundqvist, grundare TMR.

– Vi välkomnar alla som omfattas av producentansvaret att ansluta sig till oss. Med vår långa erfarenhet inom producentansvaret kan vi tillsammans verka för att mer effektivt förebygga och hantera förpackningsavfall, avslutar Carl Lundqvist.

Läs mer om det nya regelverket för producentansvaret för förpackningar här: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/producentansvar/producentansvar-for-forpackningar/

Kontakt:

Sandreen Shaul, marknad- & kommunikationsansvarig
+46 (0)73 769 76 67
sandreen.shaul@tmr.se

Jan Troell, vd
+46 (0)79-339 36 66
jan.troell@tmr.se

Carl Lundqvist, grundare
+46 (0)70 975 51 91

Vad gör producentansvarsorganisationer under det nya regelverket?

En producentansvarsorganisation (PRO) har som syfte att förebygga och hantera förpackningsavfall av alla material. Det finns idag två aktörer som samlar in och återvinner flertalet förpackningsfraktioner, TMR och FTI. TMR har i dagsläget cirka 10 procent marknadsandel och FTI resterande. PRO:n ansvarar för:

  • Materialåtervinning och behandling av förpackningsavfall,
  • Insamling, behandling och information om verksamheters förpackningsavfall
  • Finansiering av det kommunala insamlingssystemet
  • Rapportering av uppgifter till Naturvårdsverket (ansvarig tillsynsmyndighet)

Lägre kostnader och mer valmöjligheter för verksamheters avfall

Den nya förordningen ger verksamheter nya valmöjligheter för kostnadsfri hantering av sitt förpackningsavfall. Verksamheter kan lämna sitt förpackningsavfall till:

  • Mottagningspunkter upprättade i varje kommun av den största producentansvarsorganisationen, kostnadsfritt oavsett volym och frekvens
  • Kommunal insamling, för verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserade med hushållen
  • Kommunala återvinningscentraler (ÅVC), en ovillkorlig rätt för verksamheter som väntas minska illegal dumpning och nedskräpning
  • Marknadsdrivna system för återanvändning och materialåtervinning.

Om TMR

Tailor-Made Responsibility (TMR) är en producentansvarsorganisation som grundades år 2005, under en tid då det bara fanns ett nationellt insamlingssystem för förpackningar i Sverige. TMR bidrar till en cirkulär ekonomi genom att vara den självklara partnern i Norden för alla företag med producentansvar. TMR sköter allt som rör producentansvaret med skräddarsydda villkor och smarta innovationer. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att förebygga uppkomsten av förpackningsavfall och motverka nedskräpning genom smart förpackningsdesign. www.tmr.se