Vår väsentlighetsanalys tar hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter som påverkar oss och våra intressenter. Den bildar en struktur för vårt hållbarhetsarbete och hur vi prioriterar vår framtida utveckling.

Struktur för intressentdialog

TMR har länge haft en aktiv omvärldsbevakning och löpande intressentdialog för att utveckla och säkerställa rätt fokus för verksamheten. Genom att arbeta nära våra intressenter och aktivt engagera dem i våra processer blir hållbarhetsarbetet mer relevant, effektivt och i linje med de behov och förväntningar som finns.

Under 2023 genomfördes strukturerade intressentdialoger som en del av vår väsentlighetsanalys. Resultatet, i kombination med TMR:s egen analys av påverkansmöjligheter, är en viktig del i prioriteringen av våra insatser samt hur vi redovisar hållbarhetsarbetet.

Fem prioriterade fokusområden

Väsentlighetsanalysen har mynnat ut i fem prioriterade fokusområden för TMR:s hållbarhetsarbete. Fokusområdena utgör strukturen för TMR:s mål, strategier och redovisning av utvecklingen på hållbarhetsområdet.

TMR:s fem prioriterade fokusområden kopplade till globala målen

 1. Cirkularitet och spårbarhet
  TMR ska främja övergången till en cirkulär ekonomi och verka för full spårbarhet i värdekedjan

 2. Klimatpåverkan
  TMR ska minimera klimatpåverkan från egen verksamhet och skapa klimatnytta för kunder genom att ersätta jungfruligt material.

 3. Affärsetik, miljölagar och anti-korruption
  TMR ska säkerställa att högsta standarder för affärsetik, anti-korruption och god affärssed följs. Arbetet ska präglas av transparens.
 4. Arbetsmiljö och sociala förhållanden
  TMR ska skapa en sund och säker arbetsmiljö samt upprätthålla en kultur av inkludering och respekt på arbetsplatsen.
 5. Hållbar industri, innovation och kundnöjdhet
  TMR ska ständigt utvecklas genom att investera i innovation och teknik som stödjer bättre återvinning.

Läs vår hållbarhetsredovisning på svenska här eller på engelska här.