TMR:s mål:

  • Inga incidenter av korruption, icke-efterlevnad av miljölagar och föreskrifter, eller etiska överträdelser inom vår verksamhet eller leverantörer.

  • Upprätthålla god dialog med leverantörer och säkerställ full efterlevnad för TMR:s uppförandekod och avtal.

God affärsetik syftar till att TMR:s verksamhet bedrivs på ett tydligt och transparent sätt i enlighet med gällande lagar och konventioner. Vi ställer tydliga krav mot leverantörer och främjar konkurrens i vår bransch.

TMR:s verksamhet ska bedrivas på ett sätt som främjar en hållbar och ansvarsfull utveckling. Flertalet varor och tjänster, såsom transporter och sortering, köper vi från andra aktörer. Ekologiskt och socialt ansvarstagande kräver därför att vi ser över vår verksamhet.

Vi jobbar med både leverantörer och kunder för att driva utvecklingen mot vår vision om en cirkulär framtid. En del av det är att verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. TMR:s uppförandekod ställer upp tydliga krav för leverantörer inom miljö, anti-korruption, mänskliga rättigheter.

TMR tillämpar sedan länge differentierade förpackningsavgifter för producenter med hänsyn till materialåtervinningsbarhet. Incitament för återvinningsbarhet och inblandning av återvunnet material driver övergången till mer cirkulära förpackningar samt ökat användande av förnybar och återvunnen råvara.

TMR är obundet från bransch- och råvaruintressen och står under Naturvårdsverkets tillsyn. Vår verksamhet utgår från bestämmelserna i det lagstadgade producentansvaret. Andra aktuella regelverk är miljöbalken, avfallsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter.

TMR anser att konkurrens gynnar alla i vår bransch, inte minst de producenter som är beroende av att deras producentansvar uppfylls på ett effektivt sätt. Konkurrens driver teknikutveckling, främjar investeringar och ökar resurseffektiviteten. Vi arbetar aktivt för att motverka monopolistiskt agerande och kartellbildning i vår strävan att främja en sund marknad.

Läs vår hållbarhetsredovisning på svenska här eller på engelska här.